Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne m.in.: umowy darowizny, umowy o dożywocie, umowy sprzedaży, umowy o podział majątku wspólnego, umowy majątkowe małżeńskie, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe, umowy zamiany, umowy ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty, pełnomocnictwa;

  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

  • sporządza poświadczenia własnoręczności podpisu, za zgodność z oryginałem dokumentów, datę pewną, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

  • doręcza oświadczenia;

  • spisuje protokoły m. in.: zgromadzeń spółek, zebrań wspólnot mieszkaniowych, z treści strony internetowej, stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;

  • sporządza protesty weksli i czeków;

  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych (notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością w celu wydania ich uprzednio wskazanej osobie);

  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

  • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;

  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz lub pracownicy Kancelarii udzielą Państwu bezpłatnie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących konkretnej czynności notarialnej (osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną).

Kancelaria udziela informacji także w języku angielskim.